ஐபிஎல் 4 அட்டவணை

Tuesday, April 5, 2011

ஐபிஎல் 4 அட்டவணை:

ஏப்ரல் மாத போட்டிகள்


ஏப்ரல் 8, இரவு 8 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - சென்னை

ஏப்ரல் 9, மாலை 4 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - ஹைதராபாத்

ஏப்ரல் 9, இரவு 8 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - கொச்சி

ஏப்ரல் 10, மாலை 4 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் - டெல்லி

ஏப்ரல் 10, இரவு 8 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் vs கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - நவி மும்பை

ஏப்ரல் 11, இரவு 8 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - கொல்கத்தா

ஏப்ரல் 12, மாலை 4 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - ஜெய்பூர்

ஏப்ரல் 12, இரவு 8 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் - பெங்களூர்

ஏப்ரல் 13, மாலை 4 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மொகாலி

ஏப்ரல் 13, இரவு 8 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் vs கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - நவி மும்பை

ஏப்ரல் 14, இரவு 8 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - ஹைதராபாத்

ஏப்ரல் 15, மாலை 4 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - ஜெய்பூர்

ஏப்ரல் 15, இரவு 8 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் vs கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - மும்பை

ஏப்ரல் 16, மாலை 4 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - சென்னை

ஏப்ரல் 16, இரவு 8 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் vs கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - ஹைதராபாத்

ஏப்ரல் 17, மாலை 4 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - நவி மும்பை

ஏப்ரல் 17, இரவு 8 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - கொல்கத்தா

ஏப்ரல் 18, இரவு 8 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - கொச்சி

ஏப்ரல் 19, மாலை 4 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - டெல்லி

ஏப்ரல் 19, இரவு 8 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - பெங்களூர்

ஏப்ரல் 20, மாலை 4 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் vs பூனே வாரியர்ஸ் - மும்பை

ஏப்ரல் 20, இரவு 8 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - கொல்கத்தா

ஏப்ரல் 21, இரவு 8 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - மொகாலி

ஏப்ரல் 22, மாலை 4 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - கொல்கத்தா

ஏப்ரல் 22, இரவு 8 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை

ஏப்ரல் 23, இரவு 8 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - டெல்லி

ஏப்ரல் 24, மாலை 4 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் - ஹைதராபாத்

ஏப்ரல் 24, இரவு 8 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - ஜெய்பூர்

ஏப்ரல் 25, இரவு 8 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs பூனே வாரியர்ஸ் - சென்னை

ஏப்ரல் 26, இரவு 8 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - டெல்லி

ஏப்ரல் 27, மாலை 4 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - நவி மும்பை

ஏப்ரல் 27, இரவு 8 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா vs டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - கொச்சி

ஏப்ரல் 28, இரவு 8 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - டெல்லி

ஏப்ரல் 29, மாலை 4 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் - ஜெய்பூர்

ஏப்ரல் 29, இரவு 8 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs பூனே வாரியர்ஸ் - பெங்களூர்

ஏப்ரல் 30, மாலை 4 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - கொச்சி

ஏப்ரல் 30, இரவு 8 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - கொல்கத்தா

மே மாத போட்டிகள்

மே 1, மாலை 4 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs பூனே வாரியர்ஸ் - ஜெய்பூர்

மே 1, இரவு 8 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - சென்னை

மே 2, மாலை 4 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் vs கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - மும்பை

மே 2, இரவு 8 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - டெல்லி

மே 3, இரவு 8 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - ஹைதராபாத்

மே 4, மாலை 4 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - சென்னை

மே 4, இரவு 8 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் - நவி மும்பை

மே 5, மாலை 4 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - கொச்சி

மே 5, இரவு 8 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - ஹைதராபாத்

மே 6, இரவு 8 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - பெங்களூர்

மே 7, மாலை 4 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - கொல்கத்தா

மே 7, இரவு 8 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - மும்பை

மே 8, மாலை 4 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - பெங்களூர்

மே 8, இரவு 8 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் vs பூனே வாரியர்ஸ் - மொகாலி

மே 9, இரவு 8 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - ஜெய்பூர்

மே 10, மாலை 4 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் vs பூனே வாரியர்ஸ் - ஹைதராபாத்

மே 10, இரவு 8 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் - மொகாலி

மே 11, இரவு 8 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - ஜெய்பூர்

மே 12, இரவு 8 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - சென்னை

மே 13, இரவு 8 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா vs கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - இன்டோர்

மே 14, மாலை 4 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - பெங்களூர்

மே 14, இரவு 8 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் vs டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - மும்பை

மே 15, மாலை 4 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் vs டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - தரம்சாலா

மே 15, இரவு 8 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - இன்டோர்

மே 16, இரவு 8 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் vs டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - நவி மும்பை

மே 17, இரவு 8 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - தரம்சாலா

மே 18, இரவு 8 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - சென்னை

மே 19, இரவு 8 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - நவி மும்பை

மே 20, இரவு 8 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் -மும்பை

மே 21, மாலை 4 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் vs டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - தரம்சாலா

மே 21, இரவு 8 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் vs பூனே வாரியர்ஸ் - டெல்லி

மே 22, மாலை 4 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - பெங்களூர்

மே 22, இரவு 8 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் - கொல்கத்தா

குவாலிபையர் 1

மே 24, இரவு 8 மணி: முதல் தேர்வு அணி vs இரண்டாவது தேர்வு அணி - மும்பை

எலிமினேட்டர்

மே 25, இரவு 8 மணி: 3வது இடம் பிடித்த அணி vs 4வது இடம் பிடித்த அணி - மும்பை

குவாலிபையர் 2

மே 27, இரவு 8 மணி: எலிமினேட்டரில் வென்ற அணி vs குவாலிபையர் ஒன்றில் தோற்ற அணி - சென்னை

இறுதிப் போட்டி

மே 28, இரவு 8 மணி: குவாலிபையர் ஒன்றில் வென்ற அணி vs குவாலிபையர் 2ல் வென்ற அணி - சென்னை

Thanks to Thatstamil.com

0 comments: